Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać adres email ewentualnie nr telefonu. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Kutnowskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt.

Administratorem danych jest Starosta Kutnowski, siedziba: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: