INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza:

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  • kol1
  • kol2
  • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać nr PESEL, adres e-mail oraz imię, nazwisko i numer telefonu.

Podanie danych osobowych w zakresie nr PESEL i adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne dla internetowej rezerwacji wizyty. Brak podania tych danych uniemożliwia umówienie wizyty.

Podanie pozostałych danych jest opcjonalne i służy zapewnieniu kontaktu pracowników Urzędu
z klientem. Brak podania tych danych może utrudnić kontakt, ale nie wpłynie na możliwość rejestracji wizyty.

W przypadku podania danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (*RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Bielskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt.

Administratorem danych jest Starosta Bielski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt Starostwa Bielskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom.

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

(1). Administratorem danych osobowych jest Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40.

(2). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat.bielsko.pl.

(3). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt na podstawie wyrażonej zgody.

(4). Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

(5). Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania
z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.

(6). Podanie danych osobowych w zakresie nr PESEL i adresu e-mail jest niezbędne dla internetowej rezerwacji wizyty, podanie pozostałych danych jest opcjonalne. Brak podania danych opcjonalnych może utrudnić kontakt, ale nie wpłynie na możliwość rejestracji wizyty.

(7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w tym
w Biurze Obsługi Mieszkańca, na tablicy informacyjnej a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na powiatowej stronie internetowej www.powiat.bielsko.pl.

  1. Osoba rezerwująca wizytę zobowiązana jest przybyć do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr PESEL:
Email: