INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 • kol1
 • kol2
 • kol3

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

 

REGULAMIN REJESTRACJI:

 

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że: 

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej mający siedzibę przy ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Romana Białka
 2. Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy: 
  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz.1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi systemu kolejkowego celem rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej
  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Michał Skórski email:  iod@skarzysko.praca.gov.pl

Przybędę do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowana wizytą i pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

Dane dodatkowe

Podaj informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu np. 123456789:
Email: