Logo QMS

Małopolski Urząd Wojewódzki

Internetowa rejestracja do kolejki w oddziale paszportowym w Krakowie

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty należy podać adres email. Dane te są niezbędne w celu zwrotnego udostępnienia informacji niezbędnych do realizacji wizyty.
 2. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Wojewodę Małopolskiego w celu internetowej rezerwacji terminu wizyty.
 3. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Klauzula informacyjna:


dla klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:


 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków;
 2. z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka, poczty elektronicznej na adres: iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rejestracji terminu w urzędzie w sprawie paszportowej;
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wojewoda Małopolski powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo żądania ich sprostowania; Wojewoda Małopolski musi mieć pewność, że nie udostępni Pani/Pana danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich sprostowania, stosowane są w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedury autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Pani/Pana prośby o dodatkowe informacje weryfikujące;
 7. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie wyrażania zgody na takie przetwarzanie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z tym że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi Wojewodę Małopolskiego przepisami prawa;
 8. w przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo również do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą usunięte z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż dwa tygodnie po terminie rezerwacji;
 10. podanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest niezbędne do dokonania czynności, na którą wyrażą Pani/Pan zgodę;
 11. dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu;
 12. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wojewoda MałopolskiKontynuując, potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rezerwacji.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: