Logo QMS

Małopolski Urząd Wojewódzki

Internetowa rejestracja do kolejki w oddziale paszportowym w Krakowie

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty należy podać adres email. Dane te są niezbędne w celu zwrotnego udostępnienia informacji niezbędnych do realizacji wizyty.
 2. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Wojewodę Małopolskiego w celu internetowej rezerwacji terminu wizyty.
 3. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Klauzula informacyjna:


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków;
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka, poczty elektronicznej na adres iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rejestracji terminu wizyty w Urzędzie, w sprawie paszportowej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych,
   b) sprostowania treści swoich danych,
   c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   e) do przenoszenia danych.
 7. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż dwa tygodnie po terminie rezerwacji.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do internetowego zarejestrowania terminu wizyty w Urzędzie w sprawie paszportowej oraz udostępnienia Pani/Panu numeru identyfikacyjnego wpisywanego na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 10. Rejestracja terminu wizyty w Urzędzie nie następuje automatycznie, a dane podane w celu jej dokonania nie podlegają profilowaniu.

Wojewoda MałopolskiKontynuując, potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rezerwacji.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: