Logo QMS

Witamy

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Działu Obsługi Klienta z Klientem. Podając przedmiotowe dane, klient oświadcza, iż zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mpwik.com.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej rezerwacji wizyt. Dane będą usuwane z systemu niezwłocznie po wykorzystaniu, nie później niż 2 tygodnie po terminie rezerwacji. Osobie, której przedmiotowe dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Osoba rezerwująca termin ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: dostawcom systemów IT z którymi współpracuje Administrator; zewnętrznym audytorom; upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
  4. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rezerwacji terminu wizyty.
  5. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Działu Obsługi Klienta 10 minut przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: