Logo QMS

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

INTERNETOWA REJESTRACJA DO KOLEJKI

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza:

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Lubuskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Wojewoda Lubuski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
 2. Przybędę do Urzędu i przed planowaną wizytą pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie mojej rezerwacji.
 3. Jeżeli po przejściu procesu rezerwacji nie otrzyma Pani/Pan maila z potwierdzeniem, prosimy o sprawdzenie zabezpieczeń sieciowych w domu/firmie, które prawdopodobnie zablokowały wiadomość.
 4. W przypadku składania wniosku o pobyt, prosimy o wcześniejsze wypełnienie odpowiedniego formularza. W celu wypełnienia i wydrukowania właściwego wniosku polecamy skorzystanie ze strony cudzoziemcy.gov.pl
Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji

Ogólna klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. EU L 119,s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Inspektor Ochrony Danych - Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1
 3. Skąd mamy Twoje dane? - Otrzymaliśmy je od Ciebie
 4. Cele i podstawy przetwarzania - Jako administrator będziemy ptrzetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia rezerwacji wizyty w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego; potrzebujemy Twoje imię i nazwisko oraz e-mail
 5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewodę Lubuskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt, poprzez kliknięcie przycisku kontynuuj
 6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemie rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. W każdej chwili przysługuje Ci prawodo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 7. Prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Okres przechowywania danych - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest rezerwacja wizyty a następnie legalizacja pobytu
 9. Odbiorcy danych - Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom
 10. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostęu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty. Nie podanie tych danych uniemożłiwi dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie
 12. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 13. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporzadzenia o którym mowa na wstępie
 14. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe:

*) Uwagi:

Pole wymagane tylko jeżeli umówiona wizyta dotyczy Odbioru zezwoleń na pracę